mbo | nt2onderwijs

Getallen 1F

Getallen 1F is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). 

Getallen 1F
 
Doelgroep Rekenen en Wiskunde Getallen 1F

Getallen 1F is geschikt voor groep 7 en 8 van de basisschool en de eerste klassen van vmbo-bbl, -kbl en -gl en mbo 1/2. In de eerste klassen van vmbo-tl, havo, vwo en mbo 3/4 kan het programma gebruikt worden voor leerlingen die moeite hebben met de basisbewerkingen, automatiseren en memoriseren. Het programma begint al bij basisschoolstof (groep 6/7) en loopt door tot 1S.

Omschrijving Rekenen en Wiskunde Getallen 1F

Het Muiswerkprogramma Getallen 1F bestrijkt de volgende rekenvaardigheden:

 • memoriseren, automatiseren;
 • hoofdrekenen (noteren van tussenresultaten toegestaan);
 • hoofdbewerkingen (+, -, ×, :) op papier uitvoeren met gehele getallen en decimale getallen;
 • bewerkingen met breuken (+, -, ×, :) op papier uitvoeren;
 • berekeningen uitvoeren om problemen op te lossen;
 • het verstandig inzetten van de rekenmachine.

Het programma volgt de indeling van het rekenrapport van de Expertgroep doorlopende leerlijnen Taal en Rekenen. Het heeft als doel om gebruikers in de gelegenheid te stellen niveau 1F en 1S te bereiken op het gebied van Getallen. Vaak zal dit programma ingezet worden om opgelopen achterstanden in eerdere onderwijsfasen weg te werken voor aan een volgend niveau begonnen kan worden.

Na het maken van een deeltoets beslist het programma of de stof beheerst wordt of niet. In het laatste geval worden maximaal 20 oefeningen geselecteerd. De oefeningen beginnen met een korte toelichting van het deelgebied van de stof, direct daarna wordt geoefend in een van de oefenvormen. Bij ieder antwoord wordt directe feedback gegeven, waar mogelijk wordt een fout antwoord verklaard en de correcte methode aangegeven. Bij voldoende hoge score verdwijnen de steeds variërende oefeningen. Begeleiders zien in het voortgangsoverzicht: of alle deeltoetsen gemaakt zijn, wat het behaalde niveau is, hoelang er geoefend is, en wat de situatie een of meer maanden terug was.

Het programma is verdeeld in tien rubrieken:

 • Optellen en aftrekken
 • Tafels
 • Hele getallen delen 
 • Vermenigvuldigen en delen
 • Eenvoudige breuken

  Getallen 1F

 • Lastige breuken
 • Orde van grootte
 • Getalkennis
 • Reëel rekenen

  Getallen 1F

 • Rekenen met rekenmachine

Er zijn 6 deeltoetsen en 64 oefeningen met meer dan 120 gesproken uitlegschermen. In totaal zijn in dit programma meer dan 6400 verschillende opgaven verwerkt. In totaal worden er 10 verschillende oefenvormen gebruikt.

Achtergrond Rekenen en Wiskunde Getallen 1F

Het niveau (1) is beschreven in het rekenrapport van de Expertgroep doorlopende leerlijnen Taal en Rekenen. De indeling van de stof in vier subdomeinen (Getallen, Verhoudingen, Meten en Meetkunde en Verbanden) volgt in grote lijnen de indelingen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. De referentieniveaus in het rapport zijn beschrijvingen van gewenste opbrengsten van onderwijs in termen van kennen en kunnen van leerlingen, met het al aangegeven onderscheid tussen typen kennis en vaardigheden met bijpassende beheersingsniveaus.

Onze uitgangspunten bewijzen zich al jaren in de taalprogramma’s. Daarom mogen ze in onze rekenprogramma's niet ontbreken. Ook hier...
- zoeken diagnostische toetsen uit welke onderwerpen elke leerling moet gaan oefenen;
- krijgt de leerling uitgebreide, gesproken uitleg voordat de oefening begint;
- passen leerlingen de stof vooral veel zelf toe, waardoor zij het meest leren;
- ontvangen leerlingen een reactie op elk antwoord en feedback met extra uitleg na fout antwoorden;
- kunnen ze ongelimiteerd oefenen, steeds met andere vragen.