mbo | nt2onderwijs

Verbanden 1 F

Rekenen en Wiskunde Verbanden 1F bestrijkt de basisvaardigheden van Verbanden: de verschillende grafische presentaties, zoals tabel, rooster, staafdiagram, cirkeldiagram en grafiek.

Verbanden 1F

Doelgroep Verbanden 1F

Het programma Verbanden 1F is bedoeld voor leerlingen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs, in de eerste klassen van vmbo-bbl, -kbl en –gl. In de brugklassen van vmbo-tl, havo en vwo, in mbo 1&2, het volwassenenonderwijs en de basiseducatie kan het programma gebruikt worden voor remediërende doeleinden. Het programma begint al bij basisschoolstof (groep 6/7) en loopt door tot 1S.

Omschrijving Verbanden 1F

Muiswerk Verbanden 1F besteedt aandacht aan de basisvaardigheden van Verbanden: het herkennen en toepassen van de verschillende grafische presentaties, zoals tabel, rooster, staafdiagram, cirkeldiagram en grafiek. Ook het aflezen van het diagram en het aangeven van trends komen aan bod en er worden verschillende (eenvoudige) coördinatenstelsels behandeld en geoefend. Regels en vaardigheden die op de basisschool worden aangeleerd en geoefend en die in het voortgezet onderwijs worden uitgebreid en toegepast. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het interpreteren van teksten in relatie tot Verbanden. 

Verbanden 1F bevat de volgende rubrieken:

  • Roosters en diagrammen   
  • Verbanden leggen
  • Assenstelsels
  • Conclusies trekken
  • Diagrammen maken

Het programma volgt de indeling van het rekenrapport van de Expertgroep doorlopende leerlijnen Taal en Rekenen. Het heeft als doel om gebruikers in de gelegenheid te stellen niveau 1F en 1S te bereiken op het gebied van Verbanden. Vaak zal dit programma ingezet worden om opgelopen achterstanden in eerdere onderwijsfasen weg te werken voor aan een volgend niveau begonnen kan worden.

 

Verbanden 1F

Na het maken van een deeltoets beslist het programma of de stof beheerst wordt of niet. In het laatste geval worden maximaal 20 oefeningen geselecteerd. De oefeningen beginnen met een korte toelichting van het deelgebied van de stof, direct daarna wordt geoefend in een van de oefenvormen. Bij ieder antwoord krijgt de leerling directe feedback, waar mogelijk wordt een fout antwoord verklaard en de correcte methode aangegeven. Bij voldoende hoge score verdwijnen de steeds variërende oefeningen. Begeleiders zien in het voortgangsoverzicht: of alle deeltoetsen gemaakt zijn, wat het behaalde niveau is, hoelang er geoefend is, en wat de situatie een of meer maanden terug was.

Het programma bestaat uit 3 deeltoetsen die samen alle rubrieken afdekken. Er zijn 28 oefeningen (zie het overzicht voor rubrieken en oefeningen) met 50 gesproken uitlegschermen. In totaal zijn in dit programma 2900 verschillende opgaven verwerkt.

Verbanden 1F

Achtergrond Verbanden 1F

Het niveau (1) is beschreven in het rekenrapport van de Expertgroep doorlopende leerlijnen Taal en Rekenen. De indeling van de stof in vier subdomeinen (Getallen, Verhoudingen, Meten en Meetkunde en Verbanden) volgt in grote lijnen de indelingen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. De referentieniveaus in het rapport zijn beschrijvingen van gewenste opbrengsten van onderwijs in termen van kennen en kunnen van leerlingen, met het al aangegeven onderscheid tussen typen kennis en vaardigheden met bijpassende beheersingsniveaus. 

Onze uitgangspunten bewijzen zich al jaren in de taalprogramma’s. Daarom mogen ze in onze rekenprogramma's niet ontbreken. Ook hier...
- zoeken diagnostische toetsen uit welke onderwerpen elke leerling moet gaan oefenen;
- krijgt de leerling uitgebreide, gesproken uitleg voordat de oefening begint;
- passen leerlingen de stof vooral veel zelf toe, waardoor zij het meest leren;
- ontvangen leerlingen een reactie op elk antwoord en feedback met extra uitleg na fout antwoorden;
- kunnen ze ongelimiteerd oefenen, steeds met andere vragen.