vo | havo & vwo

Economie 1

Economie 1 is geschikt voor alle vmbo-niveaus en voor de onderbouw van havo/vwo. De module is zeer geschikt voor handel en administratie maar kan ook uitstekend voor andere richtingen gebruikt worden. Economie 1 bevat heel veel praktische kennis en begeleide oefenmogelijkheden.

Economie oefenen

Doelgroep Economie 1

Muiswerk Economie 1 is geschikt voor alle klassen van alle vmbo-niveaus en ook voor de klassen 3 en 4 van havo/vwo. Daarnaast kunt u het programma inzetten in de lessen voor mbo 2 en 3-leerlingen.

Omschrijving Economie 1

Het programma bevat globaal twee soorten oefeningen:

 • Theoretische oefeningen. Hierbij worden behapbare stukken theorie neergelegd, waarover vragen worden gesteld. Op deze manier wordt er geoefend met theorie.
 • Praktische (reken)oefeningen. Het examenprogramma schrijft voor dat leerlingen moeten kunnen rekenen met kortingen, percentages, wisselkoersen etc. Economie 1 bevat een uitgebreide set van deze praktische oefeningen. Deze oefeningen zijn in de naam aangeduid met een (R).

Hieronder is aangegeven welke stof uit het examenprogramma in elke rubriek van Economie 1 aan de orde komt. Er waren voor verschillende onderwerpen meerdere rubrieken nodig om alle stof te behandelen. 

 1. oriëntatie op leren en werken (rubriek A, B)
 2. basisvaardigheden (alle rubrieken)
 3. leervaardigheden in het vak economie (alle rubrieken)
 4. consumptie (rubriek C, E, G)
 5. consumptie en consumentenorganisaties (rubriek C, E, F, H)
 6. arbeid en productie (rubriek D, I, J)
 7. arbeid en bedrijfsleven (rubriek D, I, J)

In de rubrieken van Economie 1 is over het algemeen een volgorde aangehouden van ‘concreet en dicht bij de leerling’ naar wat verder weg en wat abstracter. Hieronder volgt een omschrijving van elke rubriek.

 • Wat is economie? 
  Dit is een introductie op het vak. Sommige docenten die met het programma hebben proefgedraaid hebben deze rubriek overgeslagen omdat ze zelf klassikaal die introductie wilden geven ("Veel te leuk!"). Het centrale basisbegrip van de economie (schaarste) komt uitgebreid aan bod, evenals de verschijnselen 'vraag’ en ‘aanbod’. In een rekenoefening moeten de leerlingen voor een winkelier de beste prijs voor een artikel berekenen, rekening houdend met vraag, aanbod en aantal. • Inkomen en budget
  In deze rubriek leren leerlingen dat het inkomen van mensen uit drie bronnen afkomstig kan zijn en welke namen dat inkomen dan heeft. Budgetteren en reserveren komen uitgebreid aan de orde. In een rekenoefening moeten inkomens van mensen berekend worden. Daarbij wordt gewerkt met percentages.

 • Consumeren
  Ook hier wordt dicht bij de leerling begonnen, want hij is zelf immers ook consument. Het gaat over de rechten van consumenten en over waar je als consument je informatie vandaan haalt. Leerlingen moeten rekenen met de gastarieven.

 • Marketing en reclame
  Met deze stof komen leerlingen als consumenten dagelijks in aanraking. Het gaat over de vier P’s van marketing (product, plaats, promotie en prijs), over het doel en de werking van marketing en reclame en over speciale aanbiedingen. In een rekenoefening berekenen de leerlingen voordeelpercentages van deze aanbiedingen.

 • Geld en betalen
  Deze rubriek gaat over geld als ruilmiddel, rekenmiddel en spaarmiddel, over wisselkoersen en kortingspercentages. In een rekenoefening moeten opnieuw kortingspercentages worden berekend. 

  Economie oefenen

 • Sparen, beleggen en lenen
  Rubriek F gaat over sparen en rente en over lenen, soorten leningen en opnieuw over rente, en over inflatie. Er zijn drie rekenoefeningen: over rente berekenen, over geld lenen en wat je dat kost, en over inflatiesommen. 

 • Een huis kopen of huren
  De rubriek gaat over voordelen van kopen en huren, over rente en aflossing, over voorlopige koopcontracten, ontbindende voorwaarden en eenmalige kosten van het kopen van een huis. Ook de twee belangrijkste soorten hypotheken komen aan bod, evenals de aftrekbaarheid van hypotheekrente. In een rekenoefening moeten de kosten van een eigen huis berekend worden.

 • Verzekeringen
  Het doel van verzekeren, de premie en de polis komen aan bod in rubriek H. De bonus-malusregeling en de no-claimregeling horen eveneens tot de stof, evenals de verschillende soorten verzekeringen en de risico’s die daarmee verzekerd worden. 

 • Werk en werkloosheid
  Deze rubriek gaat over de redenen die mensen hebben om te werken, over de individuele en collectieve arbeidsovereenkomst, loon en minimumloon, en werkloosheid. Er is ook een oefening in tabellen lezen over de genoemde onderwerpen. 

 • Bedrijf en productie
  In deze rubriek gaat de leerling in de schoenen staan van de producent. Aan de orde komen de vier productiefactoren: arbeid, natuur, kapitaal en ondernemerschap. De bedrijfskolom wordt eveneens behandeld en het begrip ‘toegevoegde waarde’. De verschillende btw-percentages komen langs en moeten berekend worden, evenals bruto- en nettowinst en arbeidsproductiviteit.

Economie 1 bestaat uit drie toetsen: één uitgebreide toets waarin alle onderwerpen aan de orde komen en twee deeltoetsen waarin een deel van de onderwerpen getoetst wordt. Er zijn 81 oefeningen met in totaal 1846 vragen. Er zijn 84 uitlegschermen met korte informatie. 

Achtergrond Economie 1

Economie 1 is naast elke lesmethode te gebruiken. Vereiste voorkennis is beheersing van de rekenstof van de basisschool, eventueel met behulp van de rekenmachine. Daarnaast wordt enige vaardigheid in begrijpend lezen verondersteld.

Onze uitgangspunten bewijzen zich al jaren in de taalprogramma’s. Daarom mogen ze in onze economieprogramma's niet ontbreken. Ook hier...

 • zoeken diagnostische toetsen uit welke onderwerpen elke leerling moet gaan oefenen;
 • krijgt de leerling uitgebreide, gesproken uitleg voordat de oefening begint;
 • passen leerlingen de stof vooral veel zelf toe, waardoor zij het meest leren;
 • ontvangen leerlingen een reactie op elk antwoord en feedback met extra uitleg na foute antwoorden;
 • kunnen ze ongelimiteerd oefenen, steeds met andere vragen.

Vraag meteen een demo-versie aan!

Klik hier om direct een demo aan te vragen. Kies 'Economie 1' als vak.