vo | havo & vwo

Comprehensive Reading 2

Met behulp van Comprehensive Reading 2 leren leerlingen informatie, betekenissen en bedoelingen uit Engelse teksten te halen.

woorden engels toets

Doelgroep Comprehensive Reading 2

Dit programma is gemaakt voor leerlingen van het voortgezet onderwijs en borduurt voort op Comprehensive Reading 1. Echter, om met Comprehensive Reading 2 te kunnen werken, is het niet noodzakelijk dat de lessen van Comprehensive Reading 1 zijn doorlopen. Beide programma's kunnen ook ‘los’ worden gebruikt. 

Voor vmbo-leerlingen zal in het algemeen gelden dat dit programma vooral geschikt is voor de hoogste klassen, terwijl havo/vwo leerlingen na het eerste of in de loop van het tweede leerjaar al toe zijn aan deze lesstof. Daarnaast is het programma geschikt voor studenten van mbo 3 en mbo 4.

Omschrijving Comprehensive Reading

Het basisprincipe van de Muiswerkprogramma's is dat diagnostische toetsen uitzoeken welke gebieden de leerling onvoldoende beheerst. Vervolgens selecteert het programma de oefeningen die daarbij aansluiten. Leerlingen werken op die manier alleen aan hun zwakke plekken. Ook Muiswerk Comprehensive Reading is zo gestructureerd.

Voor leerlingen die beginnen met het leren van een nieuwe taal, moeten de onderwerpen dicht bij huis liggen (hier en nu), een eenvoudige woordkeus hebben, een eenvoudige structuur en een beperkte lengte. Later mogen de onderwerpen verder van huis liggen (toen en daar). Er mogen meer laagfrequente en langere woorden in zitten en zinnen kunnen langer zijn. Bij Comprehensive Reading is hier rekening mee gehouden. De teksten bestaan (gemiddeld) voor ongeveer 80% uit woorden uit de top 1000 van de meest gebruikte Engelse woorden. De teksten uit de eerste rubrieken zijn qua opzet wat eenvoudiger en gaan over onderwerpen die wat ‘dichter bij huis liggen’ dan de teksten verderop in het programma. De vragen bij de teksten lopen op in moeilijkheidsgraad. 

Het programma bevat de volgende rubrieken:

 • Subject and summary
  In rubriek A wordt geoefend met het aanwijzen van het onderwerp en het samenvatten van teksten en delen van de tekst.   

  woorden engels 
 • What’s the question?
  In rubriek B is het de bedoeling dat leerlingen achterhalen welke vraag in de tekst, of in een alinea, wordt beantwoord.

 • Main idea
  Deze rubriek gaat om het aanwijzen van de hoofdgedachte van de tekst.  

 • Types of text
  Rubriek D oefent met het herkennen van verschillende soorten teksten. Overtuigende, informatieve, instructieve en beschrijvende teksten komen aan bod.

 • Difficult words
  Rubriek E is gewijd aan moeilijke woorden. In Comprehensive Reading 1 stonden we hier ook al uitgebreid bij stil. Omdat moeilijke woorden (of context clues) een cruciaal onderdeel vormen van begrijpend lezen wordt hier opnieuw aandacht aan besteed. Het verschil met de lessen in Comprehensive Reading 1 is dat de teksten waaruit de woorden worden gehaald lastiger zijn en de woorden die vertaald moeten worden, minder frequent gebruikte woorden zijn.

 • Types of usage
  Rubriek F gaat over ‘figuurlijk taalgebruik.’ Metaforen, vergelijkingen en uitdrukkingen komen aan bod.

  woorden engelse taal
 • Tone in writing
  Dit is een reeks oefeningen die leerlingen laat oefenen met het bepalen van de doelgroep van een tekst en het aanvoelen van de ‘toon’ die wordt aangeslagen.

 • Signal words
  Deze rubriek laat leerlingen oefenen met signaalwoorden.

 • Text is everywhere
  Rubriek I oefent met teksten uit bijvoorbeeld een tv-gids, etiketten van geneesmiddelen, uitnodigingen.

 • Stories
  Rubriek J laat leerlingen oefenen met ‘verhalen.’ Alle stof uit voorgaande rubrieken komt nog een keer terug in deze rubriek.

Iedere rubriek bevat een oefening met ‘just learnt words’ waarin woorden die in de oefeningen de revue zijn gepasseerd, nogmaals worden geoefend. Daarnaast bevat iedere rubriek een vertaaloefening met woorden die belangrijk zijn bij begrijpend lezen, zoals signaalwoorden en verwijswoorden.

Comprehensive Reading 2 bestaat uit 69 - vaak variabele - oefeningen en 3 toetsen. De oefeningen zijn onderverdeeld naar onderwerp. In totaal zijn in dit lesbestand 2018 opgaven verwerkt. Er zijn verschillende oefenvormen gebruikt: open vraag, meerkeuze, plaats-woord, koppelpuzzel en koppels. Het programma heeft 123 korte uitlegschermen. Bij elke oefening horen een of meer van deze schermen, waarin voorbeelden worden gegeven en de stof kort wordt uitgelegd. Ze verschijnen altijd aan het begin van de oefening, maar kunnen ook tijdens het oefenen geraadpleegd worden.\

begrijpend lezen engels