vo | havo & vwo

Woorden Engels 1

Het belangrijkste doel van het programma Woorden Engels 1 is het aanleren van woorden. Er wordt echter ook aandacht besteed aan het afleiden van woordbetekenissen uit de context.

Woordkennis Engels

Doelgroepen Woorden Engels 1

Woorden Engels 1 is gemaakt voor beginnende taalleerders Engels. Het programma wordt vooral ingezet in de brugklassen van het voortgezet onderwijs en in het mbo (niveau 1 en 2).

Omschrijving Woorden Engels 1

Het basisprincipe van de Muiswerkprogramma's is dat diagnostische toetsen uitzoeken welke gebieden de leerling onvoldoende beheerst. Vervolgens selecteert het programma de oefeningen die daarbij aansluiten. Leerlingen werken op die manier alleen aan hun zwakke plekken. Ook Muiswerk Woorden Engels 1 is zo gestructureerd.

In Woorden Engels 1 en Woorden Engels 2 samen zijn alle 550 woorden verwerkt van de Eibo-lijst (Eibo = Engels in het Basisonderwijs) plus nog enkele honderden andere woorden. Woorden Engels 1 bevat in totaal 254 woorden. Zoals gebruikelijk in Muiswerkprogramma's is bij Woorden Engels 1 uitgegaan van een aantal rubrieken. In dit geval zijn dat inhoudelijke rubrieken, afgeleid van veel voorkomende thema's in lesmateriaal voor tweede-taalleerders en dagelijkse onderwerpen. 

Voor leerlingen met een zwak woordbeeld is de dubbeltaak van leren van de betekenis én inprenten van de schrijfwijze vaak zwaar. Dit geldt vooral als de auditieve steun (het correct uitspreken van het woord) ontbreekt, zoals bij het leren van woordenlijsten. Met Muiswerk Woorden Engels 1 en 2 slaat u twee vliegen in één klap: de leerlingen leren veel nieuwe woorden en door de goede geluidsondersteuning van de programma's worden ze geholpen met het leren van de klank-tekencombinaties in het Engels.

Op basisscholen gebruikt de helft van de scholen communicatieve lesmethoden, op 10% van de scholen wordt een puur grammaticale methode gebruikt en een derde van de scholen mengt deze twee aanpakken. Welke methode een school ook kiest: woordenschatverwerving is het belangrijkste onderdeel van het leren van een taal. Een taalverwerver moet zich altijd op vier verschillende niveaus bekwamen:

  • de klanken en de letters;
  • de woordkennis;
  • het zinsniveau (grammatica);
  • het tekstniveau.

Woorden Engels

Woordkennis vormt de spil van deze reeks: klanken en letters worden gecombineerd tot woorden; woorden worden op hun beurt gecombineerd tot zinnen, en zinnen tot teksten. Bij het overdragen en begrijpen van teksten zijn woorden essentieel. De meeste methodes voor het onderwijzen van Engels als tweede taal zijn gestructureerd rond een grammaticale basis, toch speelt grammatica bij het leren van een tweede taal slechts een ondergeschikte rol.

Een didactische basisregel is dat het leren van woorden nooit in één keer gebeurt (Verhallen & Verhallen, 1994). Niet alleen moet men de betekenis van nieuwe woorden uitleggen (semantiseren), daarna moet voldoende worden geoefend om ervoor te zorgen dat men die betekenis ook onthoudt (consolideren). Ten slotte moet ook nagegaan worden of men de betekenissen kent (controleren). De thema's van Woorden Engels 1 zijn opgebouwd volgens deze drieslag van semantiseren, consolideren en controleren.

De woorden zijn onderverdeeld naar thema. Een leerling die bij de toets in een bepaald themagebied verschillende fouten maakt, krijgt na de toets in zijn persoonlijke oefenprogramma een serie oefeningen over dat thema gepresenteerd. Na herhaald oefenen kan de toets opnieuw gemaakt worden om te zien of er vooruitgang is.

Muiswerk Woorden Engels 1 is bedoeld voor leerlingen die het Engels nog nauwelijks beheersen. Het programma behandelt op een eenvoudige manier ruim 250 eenvoudige en meestal hoogfrequente woorden, bijvoorbeeld: hair, mouse, eye, bike, play, cat.

Woorden Engels 1 bevat 39 oefeningen en 1 totaaltoets. De totaaltoets heeft 32 vragen en hierin komt de hele stof aan de orde. Er zijn in dit bestand 450 geluidsfragmenten en 300 afbeeldingen verwerkt. Bij elk bestand horen bovendien 5 oefenvormen die door de leraar zelf gevuld kunnen worden; van elke oefenvorm kunnen maximaal 9 oefeningen worden aangemaakt.

Woorden Engels